5e9b3d7d667218d8d365c96330f7ee08cac633ce-eulogobg

На 06.03.2017 г., ИндигоВърдж ООД сключи договор за безвъзмедна финансова помощ по ОП “Иновации и конкурентоспособност”, постигайки ключов стратегически успех за дружеството. ИндигоВърдж ще получи финансиране в размер на 350 840.00 лв, за подобрение и развитие на управленския потенциал на компанията чрез внедряване на ERP и BI системи. Договорът бе връчен на официална церемония на 07.03.2017 г. от Министерство на икономиката, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по процедура BG16RFOP002-2.002 “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” и е със срок на изпълнение 14 месеца
Дружеството ни беше класирано на 54то място от общо 239 одобрени проекта в категорията на “микро и малки предприятия”.

 

Обща информация:
Процедура: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Проект номер: BG16RFOP002-2.002-0172
Бенефициент: ИндигоВърдж ООД, ЕИК 175036374
Старт: 06.03.2017
Край: 06.05.2018
Инвестиция: 501 200.00 лв.
БФП: 350 840.00 лв
За допълнителна информация ползвайте формата за контакт или посетете страницата на процедурата.

Настоящият документ е създаден в изпълнение на Проект BG16RFOP002-2.002-0172, “Развитие на ИндигоВърдж чрез интелигентно управление, оптимизирани процеси и въвеждане на информационни системи”, с бенефициент ИндигоВърдж ООД, финансиран по ОП Иновации и Конкурентоспособност 2014 – 2020 чрез ЕФРР.